Kevin Wilczewski: What’s beautiful?

So., 28.2. – Mo., 29.3., Fotogalerie Teresita Seib