10 Jahre Posthalle Würzburg – Das Festival

Di., 2.10., 18.45 Uhr, Posthalle